مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IODC

International Optical Design Conference

کنفرانس بین المللی طراحی نوری
IODC
ارسال نظر

ارسال نظر