مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPP

Master of Public Policy

کارشناسی ارشد سیاست های عمومی
MPP
ارسال نظر

ارسال نظر