مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADHOC

Advanced Developers Hands on Conference

دستان توسعه پیشرفته در کنفرانس
ADHOC
ارسال نظر

ارسال نظر