مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WIP

Work In Progress

کار در حال انجام
WIP
ارسال نظر

ارسال نظر