مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف API

Academic Performance Index

شاخص عملکرد تحصیلی.
API یکی از اجزای اصلی از پاسخگویی به قانون مدارس دولتی توسط مجلس قانونگذاری کالیفرنیا است که در سال 1999 به تصویب در آمد.
API
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود