مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ES

Evolution Strategy

استراتژی تکامل( به اختصار ES ) یک روش بهینه سازی بر اساس ایده ی سازگاری و تکامل است که بخشی از الگوریتم‌های تکاملی و محاسبات تکاملی به شمار می رود.
ES
ارسال نظر

ارسال نظر