مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MUTEX

Mutual excusion

انحصار متقابل به اختصار mutex الگوریتمی است که در برنامه‌نویسی همروند برای جلوگیری از استفادهٔ همزمان از منابع مشترک مانند متغییرهای سراسری توسط قسمتی از کد رایانه که به آن بخش بحرانی گفته می‌شود به کار می‌رود. خود بخش بحرانی ساختار یا الگوریتمی برای انحصار متقابل نیست. یک برنامه، پردازش، یا بند (Thread) می‌تواند بخش بحرانی داشته باشد بدون اینکه ساختار یا الگوریتمی که انحصار متقابل را پیاده سازی کند داشته باشد.
MUTEX
ارسال نظر

نظرات کاربران

کاربر در 04 اسفند 1400 گفته:
Mutual exclusion درسته نه Mutual excusion.

ارسال نظر