مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOP

Balance Of Payments

تراز پرداخت‌ها (BOP) مفهومی است در علم اقتصاد مرتبط با رابطۀ میان مطالبات یک کشور از بقیۀ جهان و تعهدات آن کشور به بقیۀ جهان.
BOP
ارسال نظر

ارسال نظر