مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPU

the Invisible Pink Unicorn

اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی (IPU) یکی از تمثیل‌های فلسفی است که به پیروی از قوری چای برتراند راسل مطرح شده‌است.

تمثیل بیان می‌کند اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی و خدا، هر دو فراطبیعی و اثبات‌ناپذیر هستند، و باور به خدا همان اندازه بی بنیاد است که باور به چنین اسبی سست است.

این تمثیل به صورت یک پارادوکس ساخته شده، زیرا اسب مذکور توأمان نامرئی و صورتی است. تفاوت اصلی اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی با مواردی چون هیولای اسپاگتی پرنده نیز در همین جاست؛ زیرا در مورد هیولا سخن از نفی ناپذیری به طور مطلق است؛ اما اسب مذکور را به علت اینکه مفهومی خود-متناقض است(صورتی و در عین حال نامرئی )، می توان رد کرد؛ امری که در مورد اسب تک‌شاخ معمولی ناممکن است. به عبارت دیگر طراحان این ایده بیش تر به دنبال تبیین مفهوم بی‌خدایی مثبت گرا بوده اند؛ نه بی‌خدایی منفی گرا یا ندانم گرایی.
IPU
ارسال نظر

ارسال نظر