مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCH

مخفف عبارت MCH

Michael Carlisle Hall
مایکل کارلایل هال نامزد جایزه گلدن گلوب...