مخفف کلمه SCM


( Society for Computer Medicine ) انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پزشکان و دانشمندان کامپیوتر را برای ترویج اتوماسیون (خودکاری) کاربردهای پزشکی ، دورهم جمع می‌کند.
SCM

بازگشت به صفحه قبل