مخفف کلمه نصر


( نظام صنفی رایانه‌ای ) مخفف نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.
نصر

بازگشت به صفحه قبل