مخفف کلمه MCC


( Microelectric and Computer technology Corporation ) علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترونیک و تکنولوژی کامپیوتر است.
جامعه شرکت‌های آمریکائی که برای هدایت تحقیقات در کامپیوترهای پیشرفته تشکیل شده است.
MCC

بازگشت به صفحه قبل