مخفف کلمه NYCC


( North Yorkshire County Council ) شورای شهر شمالی یورکشایر
NYCC

بازگشت به صفحه قبل