مخفف کلمه CE


( Council of Europe ) شورای اروپا کهن‌ترین سازمان برای یکپارچه‌سازی اروپاست که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۹۴۹) دایر گشت. پایهٔ این سازمان بر گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار است. ۴۸ کشور با ۸۰۰ میلیون باشنده در این شورا هستند.
CE

بازگشت به صفحه قبل