مخفف کلمه THC


( Terminal Handling Charge ) كاربرد عبارت در حمل و نقل مخصوصا كشتیرانی :
هزینه های جابجایی در ترمینال شامل عملیاتی همچون تخلیه از كشتی، حمل به محوطه، تخلیه وصفافی در محوطه، بارگیری بر روی كامیون صاحب كالا یا بلعكس می باشد.
THC

بازگشت به صفحه قبل