مخفف کلمه UNEP


( United Nations Environment Programme ) برنامه محیط زیست ملل متحد نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است که فعالیتهای زیست‌محیطیاعضای خود را هماهنگ نموده، در توسعه کشورها در اجرای دقیق سیاستها و تشویقهای گسترش قابل تحمل موثر بر طبیعت از میان شیوه‌های دقیق محیطی مساعدت می‌نماید. این انجمن در نتیجه کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال ۱۹۷۳ پایه گذاری شد و اداره مرکزی آن در نایروبی، کنیا قرار دارد.
UNEP

بازگشت به صفحه قبل