مخفف کلمه ETSI


( European Telecommunications Standards Institute ) موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور
ETSI

بازگشت به صفحه قبل