مخفف کلمه MI5


( Military Intelligence Section 5 ) سرویس امنیتی بریتانیا
MI5

بازگشت به صفحه قبل