مخفف کلمه LLC


( Living Learning Community ) انجمن آموزش زندگی (در دانشگاه های مختلف)
LLC

بازگشت به صفحه قبل