مخفف کلمه OATH


( Office of Administrative Trials and Hearings ) دفتر محاکمات اداری و دادرسی (در نیویورک)
OATH

بازگشت به صفحه قبل