مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECO

Economic Cooperation Organization

سازمان همکاری های اقتصادی
ECO
ارسال نظر

ارسال نظر