مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WCCE

Word Conference on Computers in Education

کنفرانس جهانی کامپیوترها در تعلیم و تربیت.
WCCE
ارسال نظر

ارسال نظر