مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCDP

Society of Certified Data Processors

سازمانی که علایق و خواست‌های متخصصین تائید شده کامپیوتر را ارائه می‌دهد. اعضاء SCDP موقعیت‌ها ، عملکردها و جهت‌هائی را که سازمان پیش می‌گیرد کنترل می‌کنند.
SCDP
ارسال نظر

ارسال نظر