مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BFI

British Film Institute

انستیتو فیلم بریتانیا (BFI) که ممکن است بنیاد فیلم بریتانیا هم گفته شود، یک سازمان خیریه تأسیس‌شده در سال ۱۹۳۳ است. این بنیاد توسط یک اساسنامه سلطنتی کنترل می‌شود.
BFI
ارسال نظر

ارسال نظر