مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USPD

Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands

حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان USPD یک حزب سیاسی در آلمان در زمان امپراتوری آلمان و جمهوری وایمار بود. این سازمان در سال ۱۹۱۷ در نتیجه انشعاب اعضای جناح چپ و ضد جنگ حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) ایجاد شد. این حزب در سال ۱۹۳۱ از طریق ادغام با حزب کارگران سوسیالیست آلمان (SAPD) به کار خود پایان داد.
USPD
ارسال نظر

ارسال نظر