مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وکجا
ارسال نظر

ارسال نظر