مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCA

National Crime Agency

آژانس ملی جرم و جنایت
NCA
ارسال نظر

ارسال نظر