مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IUCN

International Union for Conservation of Nature

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
IUCN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود