مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSA

Social Security Administration‎

اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا (SSA) سازمانی مستقل در دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که متولی تأمین اجتماعی، یک بیمه اجتماعی متشکل از مزایای بازنشستگی، ناتوانی و بازماندگان، است. اکثر کارگران آمریکایی از درامدهای خود مالیات تأمین اجتماعی می‌پردازند تا برای واجد شرایط این مزایا باشند؛ مزایای آیندهٔ کارکنان بر اساس پرداختی‌های آنها است.
SSA
ارسال نظر

ارسال نظر