مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ZAV

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

خدمات استخدام و جایابی بین المللی (ZAV) یک بخش از آژانس کاریابی فدرال آلمان و یکی از دو شرکایی است که CIM را تشکیل می دهند. ZAV دارای تجربه بیش از 35 سال در زمینه استخدام بین المللی است.

خدمات استخدام بین المللی (ZAV) به کارکنان و کارفرمایان در بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد کمک می کند. خدمات آن به گروه های خاصی هدایت می شود و استخدام پرسنل بین المللی، مدیران و هنرمندان را پوشش می دهد. ZAV به کارفرمایان سراسر آلمان کمک می کند تا افراد مناسب برای جای خالی خود را پیدا کنند و کارکنان را در بازار کار آلمان ادغام کنند.
ZAV
ارسال نظر

ارسال نظر