مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFQM

European Foundation for Quality Management

بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت
EFQM
ارسال نظر

ارسال نظر