مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFQM

European Foundation for Quality Management

بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت
EFQM
ارسال نظر

نظرات کاربران

دلارام کیانفر در 18 مرداد 1400 گفته:
البته EFQM مدل تعالی سازمانی است

ارسال نظر