مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FUC

Front Uni pour le Changement

جبهه متحد برای تغییر دموکراتیک (FUC - فاک یا United Front for Democratic Change) یک اتحاد شورشیان چادیان بود که از هشت گروه شورشی انفرادی تشکیل شده بود، همه با هدف سرنگونی دولت رئیس جمهور چادیان ادریس دبی بودند.
FUC
ارسال نظر

ارسال نظر