مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISDS

International Sheep Dog Society

انجمن بین‌المللی سگ گله
ISDS
ارسال نظر

ارسال نظر