مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPATH

World Professional Association for Transgender Health

انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها
WPATH
ارسال نظر

ارسال نظر