مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCAA

Nigerian Civil Aviation Authority

اداره هواپیمایی کشوری نیجریه
NCAA
ارسال نظر

ارسال نظر