مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BAMF

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

اداره مهاجرت و پناهندگان
BAMF
ارسال نظر

ارسال نظر