مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICCP

Institute for Certification of Computing Professionals

موسسه صدور گواهینامه متخصصین محاسبات
ICCP
ارسال نظر

ارسال نظر