مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FE-TISH

Federated European Tourism Information Systems Harmonisation

فدرال هماهنگ سازی سیستم‌های اطلاعات گردشگری اروپایی
FE-TISH
ارسال نظر

ارسال نظر