مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATSC

Advanced Tactical Communications System

کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رفته
ATSC
ارسال نظر

ارسال نظر