مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BDE

Banco De España

بانک مرکزی اسپانیا (Spanish Central Bank)
BDE
ارسال نظر

ارسال نظر