مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مرآ مخ

مرکز آموزش مخابرات

مرکز آموزش مخابرات ( زمینی )
مرآ مخ
ارسال نظر

ارسال نظر