مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSF

Free Software Foundation

بنیاد نرم‌افزارهای آزاد یک موسسهٔ غیرانتفاعی است که در اکتبر سال ۱۹۸۵ توسط ریچارد استالمن تأسیس شد تا از جنبش نرم‌افزارهای آزاد و بویژه پروژهٔ گنو حمایت کند.
FSF
ارسال نظر

ارسال نظر