مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIRST

Forum of Incident Response and Security Team

انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی
FIRST
ارسال نظر

ارسال نظر