مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISPA

Iranian Students Polling Association

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ایسپا» (ISPA) یکی از معتبرترین مراکز نظرسنجی در ایران است. این مرکز وابسته به جهاد دانشگاهی است و به عنوان یک نهاد پژوهشی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را به قصد پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کاربردی سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز آغاز کرده است. در همین راستا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران واحد استان مرکزی نیز از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز نموده است. البته هم اکنون موسسات دیگری هم به وجود آمده که هیچ وابستگی دولتی نداشته و در زمینه افکار سنجی فعالیت های خوب و منسجمی انجام میدهند.
ISPA
ارسال نظر

ارسال نظر