مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RAF

Royal Air Force

نیروی هوایی سلطنتی انگلستان
RAF
ارسال نظر

ارسال نظر