مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USTR

United States Trade Representative

دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (Office of the United States Trade Representative) یک آژانس نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت توسعه و پیشنهاد سیاست تجاری ایالات متحده به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، راهبری مذاکرات تجاری در سطوح دوجانبه و چندجانبه و هماهنگ کردن سیاست تجاری دولت در غالب کمیسون بین‌آژانسی سیاست تجاری کارمندان (TPSC) و گروه بازبینی سیاست تجاری (TPRG) را بر عهده دارد.

این سازمان در ابتدا تحت عنوان دفتر نماینده ویژه تجارت (STR) در سال ۱۹۶۲ تشکیل شد. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا جزیی از ستاد کارکنان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌باشد و دارای بیش از ۲۰۰ کارمند است. این آژانس دفاتری در ژنو و بروکسل نیز دارد.
USTR
ارسال نظر

ارسال نظر