مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INSEP

Institute of Sport, Expertise and Performance

مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد
INSEP
ارسال نظر

ارسال نظر