مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ERC

European Resuscitation Council

شورای احیای اروپا
ERC
ارسال نظر

ارسال نظر