مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CNPA

Counter Narcotice Police of Afghanistan

پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان
CNPA
ارسال نظر

ارسال نظر